TOP

Zelfstandige worden in België

BrusselsLife Team.

05 Jul 2012, 05:07 Last Updated: 10 Jul 2017, 15:07

Aangezien elke situatie anders is, zullen wij hier de belangrijkste formaliteiten die moeten vervuld worden, bespreken.

De burgers van de Europese Gemeenschap moeten niet over een beroepskaart beschikken om een zelfstandig beroep in België uit te oefenen. De wet reglementeert de toegang tot veelvuldige beroepen, en schrijft voor dat men, voor dewelke het tenminste nodig is, over een attest van de Kamer van Koophandel moet beschikken, alvorens zich in te schrijven in het handelsregister. Hiervoor moet de toekomstige zelfstandige bewijzen dat hij over de nodige kennis en beroepskwaliteiten beschikt, vereist voor dat specifiek beroep. Inlichtingen in verband met de gereglementeerde beroepen kunnen bekomen worden bij het Ministerie van de Middenklasse of bij de Administratie van de Reglementering. Alvorens zijn inschrijving te doen bij het handelsregister, moet de zelfstandige een bankrekening openen bij een bankinstelling. Daarna kan hij zich voor een commerciële activiteit inschrijven bij het handelsregister of voor een hoofdzakelijk manueel beroep bij het register in het leven geroepen voor de artisanale ambachten. De inschrijving gebeurt aan de griffie van de handelsrechtbank van de gemeente waar de activiteit zal uitgeoefend worden. Een fysische persoon zal ongeveer 50 euro betalen om zich in het handelsregister in te schrijven. Elke persoon waarvan de activiteit de levering van goederen en diensten omvat, moet ook een nummer aanvragen bij de BTW. De inschrijving gebeurt bij de BTW-controle van de gemeente waar de activiteit wordt uitgeoefend en is gratis. Men moet een formulier invullen om aan het controlekantoor de geïnde en de te betalen BTW mede te delen. Deze aangifte gebeurt maandelijks of per timester naargelang het gerealiseerd zakencijfer. Elke nieuwe zelfstandige moet zich bij een sociale verzekeringsmaatschappij inschrijven. Hij mag deze verzekeringsmaatschappij volledig vrij kiezen. Men mag zich aansluiten vanaf zes maanden voor het begin van de zelfstandige activiteit tot ten laatste 90 dagen na het begin van de activiteit. Om te kunnen genieten van de terugbetalingen van een ziekenkas, moet hij zich eveneens bij een mutualiteit naar keuze aansluiten. Een zelfstandige moet meerdere verplichtingen vervullen wat betreft de boekhouding en de BTW die variëren naargelang de grootte van de onderneming. Men moet onder andere, naargelang het geval, een "eenvoudige boekhouding" of een "in zeker mate dubbele boekhouding" bijhouden, volgens een opgelegd genormaliseerd boekhoudingsplan. Men moet een financieel dagboek bijhouden, waarin duidelijk de aankopen, de verkopen en een inventaris wordt bijgehouden.

Blog